Vastuullisuusviestinnän itsearviointi

Viestiikö organisaatiosi vastuullisuudesta?

Vastuullisuus on noussut tärkeäksi menestystekijäksi kaikilla toimialoilla. Vastuulliseen toimintaan kuuluu aktiivinen viestintä ja vuorovaikutus eri sidosryhmien kanssa. Ne ovat avaimia sidosryhmien odotusten tuntemiseen ja niihin vastaamiseen.

Tämän testin tavoitteena on auttaa hahmottamaan oman organisaatiosi vastuullisuustyön ja -viestinnän nykytilaa. Vastaamalla kysymyksiin saat pisteytetyn arvion siitä, millaisiin asioihin vastuullisuusviestinnän kehittämisessä kannattaa kiinnittää huomiota. 
Kysymysten 1 ja 9 vastaukset eivät vaikuta pisteytykseen.

Vastuullisuus pdf 2020
1Tavoitteet ja hyödyt
Vastuullisuuden edistäminen voi ilmetä organisaatioissa erilaisina tavoitteina, toimenpiteinä ja konkreettisina hyötyinä. Mitkä seuraavista ovat oman organisaatiosi näkökulmasta tärkeimpiä? (valitse 3 tärkeintä)
2Arvot
Vastuullinen toiminta perustuu kestävän kehityksen arvopohjalle, joka koostuu taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta ulottuvuudesta. Miten arvioit vastuullisuuden merkitystä oman organisaatiosi toimintaa ohjaavana arvona?
3 Strategia ja käytäntö
Vastuullisuuden edistäminen on luontevinta ja tehokkainta silloin, kun organisaation strategiset vastuullisuustavoitteet ja käytännön toimintamallit ovat yhdensuuntaisia.
Onko vastuullisuustyön tavoitteet ja sisällöt kirjattu organisaationne strategiaan?
Edistetäänkö vastuullisuutta aktiivisesti organisaationne toiminnassa käytännön tasolla
4Seuranta
Vastuullisuustyössä on hyödyllistä käyttää apuna erilaisia seurantamenetelmiä (esim. mittaaminen, itsearviointi, raportointi).
Onko organisaatiossanne jo käytössä joitakin vastuullisuuden seurantamenetelmiä?
Voit halutessasi kuvailla käyttämiänne menetelmiä tähän.
Onko organisaatiossanne suunniteltu vastuullisuuden seurantamenetelmien käyttöönottoa lähitulevaisuudessa?
5Toimitusketju
Monissa organisaatioissa vastuullisuustyön haasteet liittyvät tuotannon toimitusketjun moniportaisuuteen ja laajaan maantieteelliseen skaalaan.

Miten hyvin omassa organisaatiossasi tunnetaan koko toimitusketjun vastuullisuus?
6Sidosryhmäodotukset
Organisaatioiden sidosryhmillä (esim. omistajat, asiakkaat, yhteistyökumppanit, viranomaiset) on usein erilaisia vastuullisuusodotuksia. Niiden tunnistaminen on keskeistä vastuullisuusviestinnän suunnittelussa ja kohdentamisessa.

Kuinka hyvin organisaatiossasi mielestäsi tunnetaan keskeisten sidosryhmien vastuullisuusodotukset?
7Käytännön toteutus
Miten arvioit vastuullisuusviestinnän toteuttamista organisaatiossanne tällä hetkellä?
8Arviointi ja kehittäminen
Miten hyvin omassa organisaatiossasi mielestäsi tunnistetaan vastuullisuusviestinnän vahvuudet ja kehittämiskohteet tällä hetkellä?
Mitä muita ajatuksia vastuullisuus herättää? Mikä motivoi vastuullisuustyön ja -viestinnän kehittämiseen? Mitkä ovat suurimpia esteitä näiden asioiden työstämiselle? Entä millaisissa vastuullisuuteen liittyvissä asioissa organisaatiosi kaipaa mahdollisesti ulkopuolista asiantuntemusta ja apua? Kerro ajatuksistasi tähän!

Vastuullisuusviestinnän asiantuntijamme jatkavat mielellään keskustelua kanssasi.
www.medita.fi/yhteys

Jaa kyselymme sosiaalisessa mediassa